Projekty współfinansowane ze środków UE

 

 

 

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SŁAWNIE, PLAC KS.KARD.WYSZYNSKIEGO 4

76-100 SŁAWNO od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r. realizuje projekt pn.  „System PV dla „Społem” PSS w Sławnie” nr  RPZP.02.10.00-32-B223/17.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe przygotowanie i realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii w „Społem” PSS w Sławnie w postaci systemu PV wraz z działaniami towarzyszącymi.

 

 

Projekt obejmuje zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie czterech (osobnych) nadachowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 86,92 kWp. Inwestycja realizowana w czterech lokalizacjach na terenie Sławna: Plac Wyszyńskiego 1, Prusa 12, Gdańska 11, Sempołowskiej 1c. Energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne Beneficjenta - instalacje będą zaopatrywać w energię elektryczną prowadzone przez niego sklepy spożywcze.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

1) Prace przygotowawcze,

2) Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz czynności administracyjne,

3) Promocja Projektu.

 

Celem głównym projektu jest: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych (produkowanej w generacji rozproszonej) na terenie realizacji projektu od dnia jego zakończenia.

 

Cele szczegółowe:

1) Zwiększona produkcja energii elektrycznej na terenie realizacji projektu z OZE o 79 403 kWh w pierwszym pełnym roku eksploatacji inwestycji.

2) Zmniejszona emisja CO2 o 65,98 ton w pierwszym pełnym roku eksploatacji inwestycji.

 

REZULTATY:

Głównym rezultatem projektu będzie: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych produkowanej w generacji rozproszonej na terenie miasta Sławno o 79,4 MWh w pierwszym pełnym roku eksploatacji inwestycji. Przyczyni się to do spadku emisji CO2 o 65,98 ton rocznie, co stanowi główną KORZYŚĆ ŚRODOWISKOWĄ projektu.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będzie:

• powstanie nowego źródła energii odnawialnej, a tym samym dywersyfikacji źródeł wykorzystania energii;

• zmniejszenia opłat za energie elektryczną, a tym samym zmniejszenia kosztów stałych prowadzenia działalności;

• rozwiązania problemu rosnących potrzeb na energię elektryczną;

• zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego firmy (ryzyka przerwania dostaw energii);

•zmniejszenia szkodliwej emisyjności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą;

•zwiększenia konkurencyjności firmy, dzięki podniesieniu standardów w zakresie ochrony środowiska.

  

Dofinansowanie projektu z UE: 411 230,00 PLN